Regler & kontrol i økologisk produktion

Både danske og udenlandske forbrugere har stor tillid til økologiske fødevarer. Det skyldes, at økologiske fødevarer er produceret efter et tydeligt defineret regelsæt og mindst én gang om året bliver både økologiske landmænd og fødevarevirksomheder kontrolleret af myndigheder for, om de overholder alle reglerne. Det er med til at give den økologiske produktion en høj troværdighed.

Gulerødder

Økologi regler

Der skal gå to år fra en landmand beslutter at omlægge sin gård til økologi, til at produkterne fra gården kan sælges som økologiske. Perioden kaldes for en omlægningsperiode.

Fra landmanden beslutter at omlægge sin gård til økologi, skal han følge det økologiske regelsæt. De økologiske regler, der gælder i Danmark, er de samme regler, som gælder i andre EU-lande. 

Reglerne er beskrevet i en forordning: RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91.  Du kan finde den her

EU’s forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter indeholder økologiske regler for både husdyrproduktionen, dyrkning af jorden, forarbejdning af fødevarerne samt krav til mærkning og markedsføring af de økologiske produkter. Dertil kommer en særlig dansk økologilov, som skal sikre, at EU-lovgivningen overholdes af danske økologer – bl.a. om hvordan man skal føre kontrol med økologiske landbrug og fødevarevirksomheder i Danmark. Der er i efteråret 2018 vedtaget en ny forordning i EU for økologisk produktion og mærkning. Den træder dog først i kraft i 2021.

Lovgivningen er udspecificeret i en række bekendtgørelser og vejledninger, der nærmere beskriver regler og retningslinjer for økologisk jordbrugsproduktion og forarbejdning af økologiske fødevarer. 

Køer

Økologiske landmænd skal følge det økologiske regelsæt for at kunne sælge deres produkter som økologiske.  

Vejledninger 

Som økologisk landmand skal man følge reglerne for økologisk produktion, som står beskrevet i ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”. 
Vejledningen beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion. Betegnelsen "jordbrug" dækker bedrifter, hvor der fx drives landbrug, gartneri eller juletræsproduktion. 

Du kan finde den nyeste vejledning her.

Hvis man forarbejder og sælger økologiske fødevarer, skal man følge reglerne i ”Vejledning om økologiske fødevarer”. Vejledningen fortæller om reglerne for fremstilling og markedsføring af økologiske fødevarer - og den tilhørende kontrol.

Du kan finde den nyeste vejledning her.

Det økologiske regelsæt bygger ovenpå på den almindelige danske landbrugs- og fødevarelovgivning. Det betyder, at økologiske landmænd og fødevarevirksomheder udover at følge økologireglerne også følger alle øvrige love og regler, som bl.a. regulerer miljø, natur, dyrevelfærd, sporbarhed, hygiejne, fødevaresikkerhed mv. i fødevareproduktionen. 

Rådgivning

Økologikonsulenter hjælper og rådgiver den økologiske landmand om, hvordan de økologiske regler skal overholdes, og hvordan de bedst muligt dyrker jorden og passer deres dyr. Økologikonsulenterne formidler nyeste viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter til landmændene, så ny viden kommer ud og virker i praksis. Der findes økologikonsulenter i hele Danmark. De er en del af Dansk Landbrugs Rådgivningstjeneste - DLBR. Læs mere om DLBR her. 

Brancheanbefalinger

I Danmark har landmænd og fødevarevirksomheder fokus på løbende at udvikle og forbedre den økologiske produktion i takt med at forbrugerne stiller større krav, og ny viden og teknik giver nye muligheder. 

Derfor har erhvervets organisationer lavet en række anbefalinger til hold af økologisk kvæg og svin. Anbefalinger, hvor kravene til produktionen går længere  end, hvad EU-regler siger. Baggrunden for dette er, at der ønskes en fortsat dynamisk udvikling af økologien med henblik på bl.a. at højne dyrevelfærd, miljø og klima samt etik i den økologiske produktion. Både landmænd og virksomheder støtter op om de frivillige ekstra økologianbefalinger og producerer efter dem.

Et eksempel fra brancheanbefalingen for grise er, at alle økologiske smågrise i Danmark skal fødes på friland og gå sammen med soen i mindst 49 dage. EU-reglerne siger, at grisene skal gå sammen med soen i 40 dage og gerne må fødes på stald. I kvægbranchen anbefaler man for eksempel, at det ikke er tilladt at eksportere kalve, der er under tre måneder gamle, selv om EU-reglerne tillader det. Se her brancheanbefalingerne for økologiske kvæg og økologiske grise.

Økologi kontrol

For at sikre forbrugernes tillid til økologiske produkter foregår der en gennemgribende kontrol i alle led af produktionen af økologiske fødevarer fra jord til bord. 

Dansk statskontrol

Danmark var det første land i verden til at etablere en statslig økologikontrol. Det skete i 1987 og er fortsat forbrugernes garanti for, at alle aktører fra jord til bord overholder det økologiske regelsæt. 

Statslige kontrollører fra Miljø- og Fødevareministeriet kontrollerer, at den økologiske produktion foregår efter reglerne. Mindst én gang om året har alle økologiske landbrug, forsyningsvirksomheder og økologiske fødevarevirksomheder kontrolbesøg af de statslige kontrollører. 

Her tjekker kontrollørerne ved en fysisk kontrol på gården eller virksomheden om alle økologiregler bliver overholdt. De fleste årlige kontrolbesøg hos landmændene er anmeldte. Det vil sige, at Fødevarestyrelsen varsler landmanden om, at der kommer en kontrollør på besøg en given dag, så landmanden har mulighed for at have alle sine bilag klar. Årlige kontrolbesøg på virksomheder er uanmeldte. 

For at kunne producere økologiske varer skal både landmænd og fødevarevirksomheder autoriseres og kontrolleres af myndighederne. Landmændene af Landbrugsstyrelsen og fødevarevirksomheder af Fødevarestyrelsen. Det betyder, at de skal have godkendt, at deres praksis lever op til lovgivningen om at producere økologiske produkter. Sådan en godkendelse opnås gennem et årligt kontrolbesøg udført af Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen. Læs om et kontrolbesøg hos både landmænd og virksomheder i cases nedenfor.  

johanne

Økologikontrollør på arbejde på et landbrug

Én gang om året får økologiske landmænd besøg af en økologikontrollør. Johanne Strømberg er én dem. Hun ser de økologiske landbrug efter i sømmene og tjekker, at alle økologiregler bliver overholdt ude på gårdene.

Følg her en økologikontrollør på arbejde på et landbrug.

lone

Økologikontrollør på arbejde i en virksomhed

Også økologiske fødevarevirksomheder får besøg én gang om året. Lone B. Pedersen er økologikontrollør for Fødevarestyrelsen. Hun kontrollerer, at virksomheder, der fremstiller økologiske fødevarer, overholder alle regler.  

Følg her en økologikontrollør på arbejde i en virksomhed.

I de fleste andre EU-lande er det ikke staten, som står for selve økologikontrollen. Her er opgaven lagt over til private aktører – såkaldte certificeringsorganer. Det er dog altid staten, der har ansvaret for, at der udføres en tilfredsstillende kontrol. Hvis der er flere aktører, der udfører økologikontrollen i et land, vil der også findes flere forskellige mærker, der indikerer at en fødevare er produceret økologisk. Det gør sig fx gældende i Tyskland.  
Mærker

Økologimærker

Alle økologiske fødevarer, der er produceret i EU, skal være mærket med EU’s grønne økologilogo. Logoet ledsages af to linjer, der forklarer, hvorvidt varen er produceret i EU eller udenfor EU (EU Agriculture el. Non-EU Agriculture) samt information om hvilken nationalitet, der har foretaget økologikontrollen (fx DK-ØKO el. DE-ÖKO).

I Danmark har vi også vores nationale mærke: Ø-mærket . Det blev lanceret tilbage i 1990. Ø-mærket indikerer, at den danske stat har kontrolleret produktionen eller det færdige produkt. Ø-mærket er kendt af 100 pct. af befolkningen, og der er meget høj troværdighed forbundet med mærket. 
Det er frivilligt, om man vil sætte et nationalt mærke som det danske Ø-mærke på sine varer. EU-logoet skal altid være på varen.

 


Litteratur 

Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), DLBR – et unikt samarbejde, læs her. 

Friland, Brancheanbefalinger for produktion af økologisk mælk og kød, læs her. 

Friland, Krav til produktion af økologiske grise, læs her. 

Fødevarestyrelsen 2018, Mærkning med økologi, læs her.

Fødevarestyrelsen 2018, Ny økologiforordning vedtaget, læs her. 

Fødevarestyrelsen 2018, Vejledning om økologiske fødevarer, læs her. 

Landbrugsstyrelsen 2019, Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, læs her.  

Rådet for den Europæiske Union, Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007, læs her.