Økologi for gymnasiet

Et temabaseret undervisningsmateriale om økologi for gymnasieelever, der ønsker at arbejde med økologi i relation til fagene biologi, naturgeografi og samfundsfag. Det er supplerende viden til fagenes kernestof og kan anvendes i undervisning og opgaveskrivning. For eksempel i forbindelse med tilegnelse af viden om landbrug, jord og næringsstoffer, dyrevelfærd, klima, bæredygtighed, ressourcer, global fødevareforsyning, markedsforhold og forbrugeradfærd.

gym

Forbruget af økologiske fødevarer stiger år for år i Danmark og i resten af verden. Det samme gør det økologiske landbrugsareal. Men hvad går økologisk produktion egentlig ud på ? Og hvilken indflydelse har økologi på vores naturgrundlag og ressourcer ?  

Undervisningsmaterialet henvender sig til gymnasieelever, der gerne vil vide mere om økologisk landbrugsproduktion. Materialet belyser, hvad den økologiske produktionsform går ud på i mark og stald og i forarbejdning af vores fødevarer. Derudover giver materialet indsigt i, hvordan økologien bidrager til de store samfundsaktuelle dagsordener om biodiversitet, bæredygtig udvikling, klima, dyrevelfærd og global fødevareforsyning.

Formålet med undervisningsmaterialet er at give en samlet indføring til den økologiske landbrugsproduktion, reglerne bag, og hvordan den økologiske dyrkningspraksis påvirker jorden, næringsstofkredsløbene, biodiversitet, samt de større tværgående naturgeografiske dagsordener om klima, bæredygtig udvikling, ressourceforbrug samt global fødevareforsyning. Endvidere behandles også det økologiske forbrug og marked til brug i undervisning i samfundsfag.    

HVEM ER AFSENDER?

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Landbrug & Fødevarers afdeling for Økologi i samarbejde med faglige ressourcepersoner på SEGES – Landbrugets faglige Videns- og Innovationscenter.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder. Landbrug & Fødevarer har både økologiske og ikke økologiske landmands- og virksomhedsmedlemmer.

Læs mere om Landbrug & Fødevarer og SEGES

Økologi for Gymnasiet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

OM MATERIALET

Undervisningsmaterialet anskueliggør, hvordan den økologiske landbrugsproduktion spiller sammen med biologiske, naturgeografiske og samfundsmæssige problemstillinger. 

Materialet er inddelt i fagene biologi, naturgeografi og samfundsfag og tænkt anvendt som supplerende stof til fagenes kernestof. Under hvert fag er der udvalgt  3-4 aktuelle temaer med tråde til fagenes kernestof. Materialet kan anvendes som bidrag til at nå de faglige mål for de enkelte fag.

Hvert tema er beskrevet i et kapitel, der belyser den økologiske produktions betydning og påvirkning af det givne tema. I nogle af kapitlerne belyses temaerne også fra en praksisnær vinkel, når økologiske landmænd i cases fortæller om, hvordan de praktiserer og forvalter det givne tema. 

Under hvert fag findes også et kapitel med "Introduktion til økologiens værdier og principper" og om "Regler og kontrol i økologisk produktion" 

Materialet behandler nedenstående temaer knyttet til de tre fag: 

fag

Efter hvert kapitel er der er en lille quiz, hvor eleverne kan teste deres viden om det pågældende tema.   

Under fanen ”Statistik” stiller Landbrug & Fødevarer statistik om økologi til rådighed for elevernes opgaveskrivning.

Da undervisningsmaterialet er temabaseret skal det betragtes som supplerende stof, der kan bruges i relation til kernestof på både A, B, og C niveau. Materialet kan anvendes i arbejdet med, at eleverne tilegner sig udvalgte faglige mål knyttet til de forskellige fag. 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet med afsæt i det økologiske regelsæt beskrevet i EU's økologiforordning og udmøntet i Landbrugsstyrelsens "Vejledning for økologisk jordbrug" og Fødevarestyrelsens "Vejledning for økologisk fødevareproduktion". Som kilder er endvidere benyttet faglige rapporter, bøger og videnskabelige artikler om økologi. Efter hvert kapitel findes litteraturhenvisninger for den litteratur, der danner baggrund for det pågældende kapitel. 

Ta´på gårdbesøg og tjek virkeligheden ud: Landbrug & Fødevarer formidler gårdbesøg til både økologiske og konventionelle landbrug over hele landet. Book et besøg på skole.lf.dk