Introduktion til økologien – principper og værdier

Økologisk fødevareproduktion handler om at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd. Økologisk produktion er bygget op omkring en række principper, der danner basis for det økologiske regelsæt.

Kløver

Den økologiske tankegang 

Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat ”læren om naturens husholdning”.  Det er en grundlæggende målsætning i den økologiske produktion at holde hus med ressourcerne, og i størst muligt omfang undgå tab af næringsstoffer til det omkringliggende miljø. 

Målet er at skabe et samlet system for en bæredygtig helhedsorienteret landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.

Økologisk produktion er kendetegnet ved: 
Fokus på at bevare og forbedre jordens frugtbarhed 
Handelsgødning og kemiske plantebeskyttelsesmidler bruges ikke
Brug af organisk gødning fra husdyr og grøngødning
Husdyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd 
Husdyrene har god plads i staldene og masser af halm 
Husdyr skal kunne komme ud i det fri – på græsmarker, i hønsegårde mv. 
En række indgreb på husdyr er ikke tilladt, fx klipning af haler hos grise
• Meget restriktive regler for brug af medicin til husdyr
• Genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) anvendes ikke
• Brug af færrest mulige tilsætningsstoffer ved forarbejdning af økologiske fødevarer. 

I det økologiske landbrug skal dyrkningen af jorden virke i samspil med det omgivende miljø, så det påvirker omgivelserne mindst muligt og beskytter levesteder for vilde planter og dyr bedst muligt. Kredsløb, balance, alsidighed er vigtige begreber i det økologiske jordbrug.

I praksis handler det om ude på den økologiske gård at holde hus med sine ressourcer og for eksempel ikke fjerne flere næringsstoffer fra gården, end man tilfører. Det er vigtigt at genbruge næringsstoffer og værne om naturens ressourcer. 

I husdyrholdet lægger man i det økologiske landbrug stor vægt på, at husdyr skal leve under forhold, der er i bedst mulig overensstemmelse med deres naturlige adfærd og behov. Køerne skal på græs om sommeren, grisene skal kunne rode i jorden efter orme og hønsene skal selv kunne søge føde i jorden. Husdyrene skal have økologisk foder og masser af grovfoder, der er godt for deres fordøjelse og trivsel. 

gris

Økologiske husdyr skal have mulighed for at komme ud under åben himmel og udøve deres naturlige adfærd. 

Centralt i den økologiske tankegang er, at man anlægger en forsigtighedsbetragtning på de ting, man foretager sig. Det gør man ud fra en tanke om, at naturen er kompleks, og det kan være svært at overskue konsekvenserne af de måder, vi mennesker påvirker miljøet på. Derfor er det for eksempel ikke tilladt at bruge genmodificerede planter og organismer (GMO) i det økologiske jordbrug. 

I forarbejdningen af økologiske produkter er der fokus på at lave en så skånsom forarbejdning som muligt med brug af færrest mulige tilsætningsstoffer. Kun 53 af de 390 tilsætningsstoffer, som er godkendt til fødevarer i EU, må bruges i økologiske fødevarer. 

I økologisk planteavl er udbytterne typisk 15-30 pct. lavere end i konventionel produktion – alt afhængig af hvilken afgrøde, der er tale om. Husdyrene har mere plads, og produktionen kræver generelt flere arbejdstimer. Derfor er økologiske fødevarer typisk også dyrere end konventionelt fremstillede fødevarer. 

De økologiske principper

Den økologiske måde at drive landbrug på bygger på de økologiske principper. Principperne er udgangspunktet for den økologiske landmands måde at tænke og handle på i forhold til landbrugsproduktionen. Principperne danner også grundlaget for de love og regler, som helt konkret bestemmer, hvordan man skal dyrke de økologiske marker, hvordan økologiske husdyr skal opdrættes, og hvordan økologiske fødevarer skal forarbejdes.

Sundhedsprincippet
Økologisk jordbrug arbejder for at opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed. For at sikre den bedste sundhed, undlader man i økologien at bruge kemiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse brugen af medicin og tilsætningsstoffer mest muligt.

Økologiprincippet
Økologisk jordbrug bygger på de levende økologiske systemer og naturlige kredsløb. Genbrug og recirkulering er højt prioriteret, og sparsomme ressourcer, der tilføres udefra, begrænses mest muligt. Derfor bruger økologerne f.eks. ikke handelsgødning.

Retfærdighedsprincippet
Økologisk jordbrug bygger på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder for både mennesker og dyr - både nu og i fremtiden. Det betyder bl.a. at dyr skal tilbydes forhold og livsmuligheder, der er i overensstemmelse med deres fysiologi, naturlige adfærd, og som sikrer dem god trivsel. 

Forsigtighedsprincippet
Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at tage vare på miljøet og beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel. Derfor undgår man at anvende risikofyldte input i produktionen, eller teknologier der kan have uforudsigelige konsekvenser som f.eks. genteknologi.

Principperne er formuleret af den internationale økologiorganisation IFOAM. Du kan læse mere om de økologiske princippper her.

EU´s Økologiforordning

I EU reguleres alt økologisk produktion under det, der hedder EU´s økologiforordning. Her defineres økologisk landbrugsproduktion på følgende måde:
Økologisk produktion er et samlet system til landbrugsforvaltning og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, bevarelsen af naturressourcer, anvendelsen af høje dyrevelfærdsnormer og en produktionsmetode, som imødekommer visse forbrugeres ønsker om produkter, der er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer og processer. Den økologiske landbrugssektor spiller således en dobbelt rolle i samfundet: på den ene side forsyner den et specifikt marked, der efterkommer en forbrugerefterspørgsel efter økologiske produkter, og på den anden side leverer økologisk produktion offentlige goder, der bidrager til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt til udvikling af landdistrikter.


Litteratur

Landbrugsstyrelsen 2019, Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, læs her. 

Rådet for den Europæiske Union, Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007, læs her. 

The International Federation of Organic Movement (IFOAM), Principles of Organic Agriculture, IFOAM, læs her.