Økologisk fjerkræproduktion

I den økologiske fjerkræproduktion lever både høns og kyllinger i hønsehuse med dagslys og strøelse, hvor de kan støvbade. Dyrene har året rundt adgang til udearealer med vegetation, hvor de kan søge efter føde i jorden, hvilket er en vigtig del af deres naturlige adfærd.

intro

Økologisk fjerkræ skal have ekstra plads, både inde og ude. Der er særlige arealkrav og regler for hvor mange dyr, der må være i hver flok. Flokstørrelsen afhænger af, hvilken type fjerkræproduktion, der er tale om. Der er sat begrænsninger på, hvor mange dyr, der må være i hver flok. Det gør man bl.a., for at sikre, at alle dyr har lettere adgang til alle områder i stalden, og til udgangshullerne til hønsegården. Mindre flokstørrelser kan desuden bidrage til at mindske smitterisikoen og være med til at sikre et bedre overblik over alle dyrene i flokken, for de personer som skal tilse dem. Høns og kyllinger er sociale dyr, men flokstørrelserne selv i den økologiske produktion er væsentligt større end, hvis fuglene havde levet uden for fangenskab.

Æglæggende høner

Økologiske æglæggende høner holdes i flokke á max. 3000 dyr, og de økologiske ægproducenter har typisk mellem 4 – 16 flokke, det vil sige mellem 12.000 og 48.000 høner. Nogle ægproducenter har endnu flere flokke. Hver flok lever i separate staldafsnit på den samme bedrift. Der kan maksimalt være 10 flokke i en bygning.

Der er dog også nogle økologiske landmænd, der har mindre hønsehold, hvor de for eksempel har hønsene i mobile hønsehuse, som de flytter rundt på markerne. Her har de typisk fra 200-500 høner i hvert hus.

I den økologiske hønsestald må der maksimalt være 6 æglæggende høner per m2 nytteareal. Nyttearealet dækker både over gulvarealet og det brugbare areal, der kan være i staldens interiør (etagesystemet).  Den økologiske høne skal desuden have adgang til mindst 4 m2 udeareal per høne. Udearealet skal være dækket med vegetation som græs, træer og buske. Det betyder, at landmanden skal indhegne mindst 1,2 ha (12.000 m2) hønsegård pr. flok.

Her kan du se forskellen i reglerne mellem forskellige typer af æglæggende høner. 

Forskel æg

Slagtekyllinger

I den økologiske kyllingestald må der højest være 10 kyllinger og/eller 21 kg fjerkræ per m2, hvorimod der må være op til 20 kyllinger per m2 i en almindelig kyllingestald.  Derudover skal hver kylling have adgang til 4 m2 beplantet udeareal. Det svarer i størrelse til cirka tre fodboldbaner til 4800 kyllinger, som er det maksimale antal dyr, der må være i en flok økologiske slagtekyllinger. 

I den økologiske produktion er der krav om, at der skal anvendes langsomt voksende fjerkrælinjer. En dansk økologisk kylling må derfor maksimalt vokse i gennemsnit 38 g om dagen. Det betyder, at kyllingen er 56-63 dage om at opnå en slagtevægt på 2150 gram, der giver en salgsklar kylling på ca. 1500 gram. En almindelig kylling har typisk nået den ønskede vægt efter ca. 35 dage.

Her kan du se forskellen i reglerne mellem hold af økologisk og anden kyllingeproduktion. 

kyllingeproduktion

Høner og kyllingers udearealer 

Ligesom andre økologiske dyr skal høner og kyllinger have mulighed for at komme ud. I hønsegården skal der være planter, der gør arealet attraktivt for dyrene, og som samtidig opsamler de næringsstoffer, som dyrene via deres afføring tilfører jorden. Hvis ikke vegetationen kan beskytte mod rovdyr, skal der være andre beskyttelsesmuligheder, for rovdyr kan være en betydelig udfordring for udegående fjerkræ. Desuden er høns oprindeligt en junglefugl, og derfor vil de ifølge deres instinkter helst opholde sig på udendørsarealer, hvor de hurtigt kan søge ind under træer og buske.

Udearealerne bidrager til, at fjerkræ bedre kan udføre deres naturlige adfærd, men det har også nogle uønskede effekter. F.eks. udsættes dyrenes for flere parasitter, og udgående høner skal oftere behandles for ikke at få indvoldsorm, hvilket ikke er en udfordring hos burhøner. Dyrenes aktivitet på udearealerne betyder også, at de økologiske høner kræver omkring 240 g ekstra foder (ca. 12%) i forhold til burhøner for at producere et kilo æg.

høns

Hele året rundt har økologisk fjerkræ mulighed for at komme udenfor. Her har de mulighed for at udøve deres naturlige adfærd, men er også mere udsatte for rovdyr og parasitter end hvis de ikke kom ud. 

høns

Fjerkræ i frugtplantager

Når man holder fjerkræ som især høns - men også kyllinger, gæs og ænder - i frugtplantager, har både dyr og planter gavn af hinanden.
Frugttræerne giver læ og skygge til høner og kyllinger og giver dem beskyttelse mod rovfugle. Når det er sæson, er der masser af nedfaldsfrugt, som dyrene kan æde.
Til gengæld gøder dyrene træerne, æder skadelige insekter og holder plantagen fri for ukrudt. Frugttræernes optagelse af næringsstoffer reducerer endvidere en eventuel udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, som der kan være risiko for ved udegående dyr.

Staldforhold og fjerkræets velfærd

I økologireglerne fastsættes der produktionsregler, som skal muliggøre, at de økologiske dyr kan udøve deres naturlige adfærd. Det afspejler sig også i kravene til staldenes (indearealernes) indretning.

Høner er et oplagt byttedyr for rovdyr, og derfor er de af natur motiveret for at sove i højden. Derfor skal der være siddepinde i hønsehuset til alle æglæggende høner, uanset produktionsform. I huset skal der også være redekasser. I det økologiske produktionssystem skal der være naturligt dagslys og en natlig hvileperiode på mindst 8 timer med mørke og ro. På gulvet skal mindst en tredjedel af arealet være dækket med strøelse som halm eller sand. Strøelsen giver fjerkræet mulighed for at støvbade, hvilket er en vigtig del af dyrenes pleje og naturlige adfærd. Støvbadning er også fjerkræets naturlige bekæmpelse af ektoparasitter, som er snyltere, der lever uden på værtsdyret, som for eksempel lus eller lopper.

I den danske økologiske ægproduktion er det meget almindeligt, at hønerne holdes i såkaldte etagesystemer, hvor hønerne har deres redekasser og kan bevæge sig mellem forskellige etager. Etagesystemerne vurderes at være gode for hønernes velfærd, da de tilbyder forskellige miljøer og giver gode udfoldelsesmuligheder - også for de høner, der er nederst i hierarkiet. 

Velfærden i en økologisk fjerkræbesætning vurderes bl.a. ud fra fjerdragtens tilstand. Økologiske høner må ikke næbtrimmes, og for de øvrige høner i Danmark har branchen frivilligt valgt at stoppe næbtrimning. Derfor skal der gøres særlige indsatser for at undgå, at de piller fjerene af hinanden. Her er netop staldsystemet et af flere afgørende faktorer, ligesom det er vigtigt, at de har rodemateriale og grovfoder til at holde dem beskæftigede og give dem trivsel. Endvidere arbejder man på at fremavle afstamninger med et roligt temperament.

stald

Et ældre etagesystem til økologisk hønsehold. Fra stalden er der udgang til en veranda, hvor fra hønsene kan komme ud i hønsegården.  

Fakta

Mobile hønsehuse er en ny måde at holde høns på i Danmark. Huset kan flyttes rundt mellem markerne, er isoleret og i to etager. I underetagen er der grus, flis og sand til støvbadning, mens der på 1. sal er pinde, som hønerne kan sove på. 

ingeborg

Case - God dyrevelfærd er kernen i økologisk ægproduktion

Hver eneste dag handler om at skabe et godt liv for mine høner. Beskæftigelse samt tilstrækkeligt med foder og vand er altafgørende for, at hønerne trives, er sunde og raske og dermed lægger æg, forklarer ægproducent Ingeborg Holm.

Læs her Ingeborg Holms beskrivelse af, hvordan god dyrevelfærd er kernen i økologisk produktion.  

Foder

Økologisk fjerkræ skal have økologisk dyrket foder. Dog er der mulighed for at give dispensation til at bruge 5 pct. ikke økologisk proteinfoder. Foderet må ikke indeholde eller være fremstillet ved hjælp af genmodificerede organismer, GMO.

Fakta

Naturlighed versus kunstige aminosyrer – fordele og ulemper
I økologisk produktion tilstræbes flest mulige naturlige stoffer og processer. Derfor er det ikke tilladt at anvende kunstige aminosyrer, der ellers kan være en god hjælp til at sikre den helt optimale tildeling af aminosyrer som for eksempel methionin, cystin og lysin til fjerkræ- og grisefoder. For at få tilstrækkelige aminosyrer fra naturlige komponenter tilføres i dag et overskud af protein til det økologiske foder til disse dyrearter. Det resulterer i, at gødningen fra økologiske grise og fjerkræ typisk indeholder mere kvælstof end gødningen fra andre typer af grise og fjerkræ. For at forbedre de økologiske fodringsmuligheder arbejder man på at udvinde nye højværdiproteinkilder ud fra bl.a. græs, muslingemel og søstjernemel.

Høns og kyllinger har fra naturens side behov for at bruge meget tid på selv at søge føde, og man estimerer, at høner i hønsegården bruger 60-90% af deres vågne tid på netop fouragering. Grovfoder er en vigtig del af den daglige foderration til økologisk fjerkræ. Det er godt for dyrenes fordøjelse og dermed for deres velfærd og trivsel. Endvidere er grovfoderet med til at holde dyrene beskæftigede.

Æggenes skalfarve kan afhænge af, om æggene er lagt af brune eller hvide høner. Der arbejdes hele tiden på at udvikle nye høneafstamninger, men i øjeblikket er der i den danske produktion en overvægt af hvide høner. Æggeblommens farve er derimod afhængig af hønernes foder. Især bidrager græs, ensilage, gulerødder og majs til blommens gule farve, og hvis ikke det farver blommerne tilstrækkeligt, kan der tilsættes naturlige farvestoffer fra f.eks. økologisk paprika eller tagetesblomster til foderet.

grovfoder
Grovfoder udgør en vigtig del af foderrationen til økologisk fjerkræ. En stor del af dagen går med at fouragere. 

Medicinering

Det er et ikke tilladt at give en økologisk fjerkræbesætning medicin forebyggende. Man må dog gerne vaccinere dyrene. Hvis en økologisk høne bliver syg og skal have antibiotika eller andre veterinære lægemidler, må hønen og dens æg ikke sælges som økologiske, før der er gået dobbelt så lang tid som den af Lægemiddelstyrelsens fastsatte tilbageholdelsestid for præparatet.

Fjerkræ, der er behandlet med for eksempel antibiotika mere end én gang, må ikke sælges som økologiske, før de er blevet genomlagt. Genomlægningstiden for æglæggende høner er 6 uger - dvs. at der skal gå 6 uger, før både hønen og dens æg kan sælges som økologiske igen. For slagtefjerkræ er genomlægningstiden 10 uger.

Ved du at

At et dyr skal genomlægges betyder, at dyret skal gennemgå omlægningsperioden igen, før dyret, eller produkter fra det, kan sælges som økologisk. Det kan for eksempel være som følge af behandling med veterinære lægemidler.

æg

Markedet for økologiske æg og kyllinger i Danmark

Æg: Danmark har en stor produktion af økologiske æg. Økologiske æg er et af de produkter, der har haft den største vækst i de seneste år. I 2017 blev der indvejet 19,2 mio. kg æg, svarende til 28,4% af alle æg produceret i Danmark. Økologiske æg udgjorde 32% af de solgte æg i detailhandlen.

Dyrevelfærd er en væsentlig årsag til at forbrugerne køber økologiske æg.

Kyllinger: Der blev i 2017 slagtet 1,8 mio. økologiske kyllinger i Danmark ud af i alt 107 mio. slagtekyllinger i DK. Økologiske slagtekyllinger havde en markedsandel på 4,1% i detailhandlen i 2017.


Litteratur

Landbrugsstyrelsen 2018, Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, ISBN 978-87-7120-985-3, Miljø- og Fødevareministeriet, Augustenborg, Læs her.