Retningslinjer for udbetaling af beløb

Retningslinjer for udbetaling af beløb til landmænd for besøg af skoleklasser

Landbrug & Fødevarers skoletjeneste; Skole, Landbrug & Fødevarer udbetaler et beløb på 500,- kr. plus moms for ét besøg af én skoleklasse. Beløbet dækker delvist de udgifter landmanden har i forbindelse med besøget.

Beløbet udbetales kun til de landmænd, der er med i ordningen (dvs. findes her på siden, skole.lf.dk). Og kun landmænd, der er medlem af Landbrug & Fødevarer via deres aktive medlemskab af en lokal landboforening eller familielandbrugsforening, kan være med i ordningen.

Beløbet udbetales kun for besøg booket via skole.lf.dk.

Hvilke grupper udløser beløb? Og hvilke gør ikke?

Skoler gør i de fleste tilfælde
Beløbet udbetales for besøg af skoleklasser fra grundskolen (0.-10. klasse) og fra studieforberedende ungdomsuddannelser (STX, HF, HHX og HTX). Det må godt være forældre, der tager med klassen, fx på en tur i weekenden, så længe det er skolen, der har booket besøget.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser udløser ikke beløb. De erhvervsrettede uddannelser, for hvem det er relevant at tage på gårdbesøg (fx kokke, andre køkken-uddannelser, uddannelser med dyr og landbrug), har gerne besøg på landbrug som en naturlig del af pensum. Skole, Landbrug & Fødevarers ordning er forbeholdt dem, der ellers ikke ville komme på gårdbesøg. Altså alle de andre.

Fritidshjem / SFO gør i helt særlige tilfælde
Med skolereformen er samarbejdet mellem lærere og pædagoger på skolefritidsordninger intensiveret, så beløb gives også for besøg af børnegrupper fra skolefritidsordninger (SFO). I disse tilfælde skal det være skolen, der booker besøget. Dette for at sikre, at der er en tilknytning til skolen. Det betyder også, at landmanden kan få et beløb for besøg af grupper af førskolebørn, der typisk starter på SFO i maj måned. De kan komme på gårdbesøg, hvis det er skolen, der booker besøget.

Børnehaver gør ikke
Skole, Landbrug & Fødevarer giver ikke et beløb til landmænd for besøg af børnehavebørn. Børnehaver er velkomne til at kontakte landmænd fundet på skole.lf.dks landkort og indgå aftale om besøg. Det skal ske uden om skole.lf.dk, og børnehaver må givet fald selv betale landmanden for besøget: 500,- kr. plus moms.

Andre grupper gør ikke
Spejdere, forskellige fritidstilbud, aftenskoler, voksenuddannelser og lignende er alle sammen velkomne til at kontakte en landmand og lave en aftale uden om skole.lf.dk. Disse grupper må i givet fald selv betale landmanden for besøget: 500,- kr. plus moms. Undtaget herfra er grupper af børn, der tager på gårdbesøg som led i en af Landbrug & Fødevarer-arrangeret Madskole.

Store og små grupper?                                                         
En gruppe kan være så lille, at det ikke rigtig tæller som en klasse. For almene skoleklasser skal der minimum være 8 børn af sted for at udgøre en klasse. For specialskoler med meget små klasser tæller minimum 5 børn som en klasse. Er der flere end 30 elever med på besøg, er gruppen så stor, at landmanden typisk må have hjælpe fra ansatte. Fra 31 elever og op regner vi med to klasser. Fra 61 elever og opad regnes med tre klasser. De voksne (lærere eller forældre, der er med på tur) tæller ikke med her.